Αποτελέσματα και Παραδοτέα

ΠΕ1 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

image19

Αυτό το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) επικεντρώνεται στη πρόοδο της επιστήμης στο τομέα της ρομποτική στις χώρες εταίρους και στη συλλογή στοιχείων που θα συνεισφέρουν στη τελειοποίηση της αντιστοίχισης των αναγκών της αγοράς και το σχεδιασμό του μαθήματος. 


Παραδοτέο 1.1. Διάγνωση των Αναγκών Εκμάθησης για Αποφοίτηση Επιπέδου 4 από Πρόγραμμα ΕΕΚ στη Τεχνική της Ρομποτικής (σε εξέλιξη).

ΠΕ2 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

image20

Αυτό το ΠΕ αφορά τις γενικές διαδικασίες διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.


Παραδοτέο 2.1. Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου

(Απόρρητο, μόνο για τα μέλη της κοινοπραξίας).


Παραδοτέο 2.2. Οδικός Χάρτης του Έργου

(Απόρρητος, μόνο για τα μέλη της κοινοπραξίας).

ΠΕ3 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

image21

Αυτό το ΠΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου λεπτομερούς προφίλ προσόντων, του προγράμματος σπουδών και των εκπαιδευτικών ενοτήτων και πόρων.


Παραδοτέο 3.1. Προσόντα και Προφίλ Σύμφωνα με τις Αρχές του ΕΠΠ.


Παραδοτέο 3.2. Κοινή Διδακτική Ύλη στη Τεχνική της Ρομποτικής. 


Παραδοτέο 3.3.  Δομή Εκπαιδευτικής Ενότητας για το Πρόγραμμα ΕΚΚ στη Τεχνική της Ρομποτικής.


Παραδοτέο 3.4. Έκθεση Συναντήσεων Αξιολόγησης Ποιότητας.


Παραδοτέο 3.5. Εφαρμογή των Αρχών του Ευρωπαϊκού Σύστηματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) στη Κοινή Διδακτική Ύλη στο Μάθημα για τη Τεχνική της Ρομποτικής. 

ΠΕ4 – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

image22

Αυτό το ΠΕ σχετίζεται με τα εργαλεία και τις διαδικασίες επίβλεψης της προόδου, της ποιότητας και των επιτευγμάτων των δραστηριοτήτων/εργασιών του έργου.

 

Παραδοτέο 4.1. Σχέδιο Ποιότητας (Απόρρητο, μόνο για μέλη της κοινοπραξίας).


Παραδοτέο 4.2. Εκθέσεις Ποιότητας (Απόρρητο, μόνο για τα μέλη της κοινοπραξίας).

ΠΕ5 – ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

image23

Αυτό το ΠΕ εξασφαλίζει την αποτελεσματική επίδραση των αποτελεσμάτων και των πρωτοβουλιών του έργου.


Παραδοτέο 5.1. Σχέδιο Διάδοσης και Επικοινωνίας (Απόρρητο, μόνο για τα μέλη της κοινοπραξίας).


Παραδοτέο 5.2. Δημιουργία του Λογότυπου και της Ιστοσελίδας του Έργου.


Παραδοτέο 5.3. Δημιουργία Υλικών Διάδοσης. 


Παραδοτέο 5.4. Τοπικές Εκδηλώσεις / Εκδηλώσεις Δικτύωσης / Τελικό Συνέδριο.


Παραδοτέο 5.5. Σχέδιο Δράσης Αξιοποίησης.


Παραδοτέο 5.6. Σχέδιο Δράσης για τη Βιωσιμότητα και Συνέχιση των Αποτελεσμάτων του έργου. 

ΠΕ6 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

image24

Αυτό το ΠΕ σχετίζεται με τις εργασίες αξιολόγησης. Παράγει τα εργαλεία αξιολόγησης που επιτρέπουν την ολική αξιολόγηση του έργου και των καθηκόντων που προκύπτουν. 


Παραδοτέο 6.1. Εκθέσεις Αξιολόγησης (Απόρρητες, μόνο για τα μέλη της κοινοπραξίας).


Παραδοτέο 6.2. Τελική Έκθεση Αξιολόγησης (Απόρρητη, μόνο για τα μέλη της κοινοπραξίας).